Všeobecné obchodné podmienky

Audioprotetika Dunaj, s.r.o. – výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok (ďalej len Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo predávajúci)

Sídlo: Čachtická 8, 831 06 Bratislava

Sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sme obchodnými partnermi:

MPSVaR – Úradov práce v SR

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky vytvorila firma Audioprotetika Dunaj, s.r.o. – výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok, v súlade s ustanoveniami:

 • Zákona o ochrane spotrebiteľov č.250/2007 Z.z. a zákon č.102/2014Z.z.v zneníneskorších predpisov a zákona č. 106/2014 v znení neskorších predpisov,
 • Obchodného zákonníka č.40/1964 v znení neskorších predpisov a v súlade
 • zákona o priestupkoch č. 372/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • Zákona o rozsahu o podmienkach úhrady liekov, zdr. pomôcok a dietetických potravín  na základe verejného zdravotného poistenia  č.362/2011 Z.z v znení neskorších predpisov
 • Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov,

Týmito Všeobecnými  obchodnými podmienkami sa riadia predaje tovaru v rámci firmy Audioprotetika Dunaj, s.r.o okrem dohody, kedy kúpna zmluva  má odlišné ustanovenia.

Objednávka tovaru môže byť uskutočnená osobne, písomne, prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mailom), telefonicky alebo faxom. Každá objednávka musí obsahovať minimálne identifikáciu kupujúceho, adresu a identifikáciu tovaru t.j. názov tovaru, množstvo, prípadne kód tovaru, miesto dodania a telefonický kontakt pre potreby firmy, ktorá objednaný tovar doručí. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas v týmito obchodnými podmienkami.

Kúpna zmluva je uzatvorená buď potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcemu alebo  dodaní tovaru podľa objednávky.

2. Ceny a zľavy

Cenou tovaru sa rozumie cena stanovená v cenníku predávajúceho platného ku dňu uskutočnenia objednávky tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve ustanovené inak.

Cena tovaru akceptuje prípadnú cenovú reguláciu stanovenú orgánmi verejnej správy.

3. Náklady na dopravu

Nákladmi na dopravu sa rozumie cena stanovená predávajúcim platná ku dňu uskutočnenia objednávky tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve ustanovené inak.

Odkazy na prepravné spoločnosti:

4. Dodacie podmienky

Jednotlivé čiastočné dodávky budú kupujúcemu dodávané na základe záväznej objednávky.

Štandardná dodacia lehota je 30 pracovných dní od obdržania objednávky od kupujúceho, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dojednané inak a tovar má predávajúci na sklade.

V prípade tovaru, kde sú ceny regulované verejnou správou termín dodania tovaru akceptuje nariadenie týchto orgánov.

Miestom plnenia objednávky je adresa kupujúceho uvedená pri objednávke, ak nebolo dohodnuté inak.

Za doklady potrebné k prevzatiu a používaniu tovaru sa považuje faktúra, dodací list, v prípade doručenia tovaru dojednaným prepravcom doklad o úhrade. U zdravotníckych pomôcok je súčasťou dodávky návod na použitie a záručný list.

Objednaný tovar bude zabalený, uložený a riadne zaistený pre účel prepravy podľa obvyklých zvyklostí.

Dodávkou tovaru sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim. Prevzatie tovaru potvrdzuje predávajúci dodacím listom, faktúrou a záručným listom.

Zdravotnícke pomôcky sa predávajú podľa podmienok stanoveným zákonom Ministerstva zdravotníctva č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Kompenzačné pomôcky sa predávajú podľa podmienok stanoveným zákonom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov o sociálnejpomoci  a opatrenia č.7/ 2009 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcky.

5. Platobné podmienky

Predávajúci vystaví kupujúcemu na tovar faktúru ako daňový doklad, prípade daňový doklad z registračnej pokladne alebo prepravný list so sumou za dodaný tovar.

Daňový doklad je splatný:

 • pri prevzatí tovaru, ak je tovar dodávaný na dobierku alebo pri osobnom odberu, pokiaľ nie je dohodnuté inak,
 • v lehote, ktorá je dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu tovaru na základe vystaveného dokladu – faktúry najneskôr v deň splatnosti, v prípade doručenia zásielky na dobierku alebo pri osobnom odbere ihneď.

V prípade oneskorenia úhrady je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) deň oneskorenia úhrady, a to až do zaplatenia dlžnej čiastky.

Peňažný záväzok je splnený pripísaním dlžnej čiastky na účet predávajúceho, alebo platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Náklady spojené s vymáhaním dlžnej kúpnej ceny za dodaný tovar po splatnosti idú na ťarchu kupujúceho. Predávajúci má nárok na náhradu ďalších škôd vzniknutých v súvislosti s omeškaním plnenia peňažného záväzku.

Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za dodaný tovaru dlhšie ako 30 dní, predávajúci má právo odstúpiť od jednotlivých kúpnych zmlúv.

6. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Kupujúci je oprávnený obvyklým spôsobom disponovať s dodaným tovarom, u ktorého nedošlo k úplnému zaplateniu kúpnej ceny a je teda stále vo vlastníctve predávajúceho, okrem jeho odcudzenia, toto oprávnenie sa automaticky ruší, pokiaľ by bol na kupujúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo likvidácie.

7. Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mal tovar v dobe jeho prevzatia kupujúcim ako aj za chyby kvality, ktoré sa u tovaru vyskytnú v záručnej dobe a na tovar sa vzťahuje poskytnutá záruka.

Kupujúci je povinný viditeľné chyby osobne alebo písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skryté chyby, ktoré mal tovar v dobe jeho prevzatia kupujúcim uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14. dňa ich zistenia, najdlhšie po dobu dvoch rokov od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný uplatniť chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

Kupujúci môže reklamáciu uplatniť osobne, alebo písomne formou doporučeného listu alebo elektronickou poštou.  Pre posúdenie, či reklamácia bola uplatnená v súlade s vyššie uvedenými lehotami je rozhodujúci dátum pečiatky doručovateľa poštových zásielok. Dátum začiatku realizácie reklamácie je dátum dodaného reklamovaného tovaru výdajni audioprotetických zdravotníckych pomôcok Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  alebo obchodnému zástupcovi tejto výdajne.

Oznámenie o chybách musí obsahovať hlavne názov tovaru, prípadne katalógové číslo, výrobné číslo, dátum predaja podľa záručného listu, číslo faktúry a  popis chyby alebo presné určenie ako sa prejavuje, príp. počet reklamovaných kusov.

Predávajúci posúdi a vyrieši reklamáciu v lehote do 3 dní, v zložitých prípadoch do 30 dní od obdŕžania oznámenia o chybách tovaru.

Predávajúci ručí 1 mesiac na individuálne zhotovený tovar ako sú individuálne ušné koncovky, špeciálne individuálne ušné koncovky, otoplastika individuálne zhotovených zvukovodových načúvacích prístrojov. Predávajúci neručí za anatomické zmeny zvukovodu a ušnice kupujúceho.

V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v stave bezchybného používania zakúpeného tovaru alebo reklamáciu rieši náhradnou  dodávkou. Ak by náhradná dodávka nebola možná alebo sa nevydarila alebo predávajúci nevyriešil reklamáciu v stanovenej lehote, môže kupujúci v rámci zákonných ustanovení odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ chyba tovaru nebráni v jeho používaní. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na výške zľavy z kúpnej ceny, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov § 1 ods., ktorých predmetov je:

 1. poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 3. odstúpenie od zmluvy neplatí aj v prípade  pri individuálne zhotovenej pomôcky ako je individuálna učná koncovka, individuálna upchávka a individuálne zhotovený zvukovodový načúvací prístroj( koncovka na mieru) – viď Zákon 102/2014 Z.z. § 7,ods.6 písmeno c.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy do 14 dní, alebo žiadať zľavu z kúpnej ceny písomne formou doporučeného listu, predávajúci v tomto prípade vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo poskytne zľavu z kúpnej ceny do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo žiadosti o zľavu z kúpnej ceny a má právo v rovnakej lehote žiadať vrátenie tovaru. Predávajúci nie je v omeškaní s vrátením kúpnej ceny, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s vrátením chybného tovaru.

K odstúpeniu od zmluvy bez udania dôvodu môže dôjsť jedine v uvedenej lehote a vtedy ak kupujúci vráti tovar so všetkým príslušenstvom a v neporušenom originálnom obale.

Predajca je povinný kupujúcemu predložiť tlačivo na odstúpenie od zmluvy.

8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni v plnení ich povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo ich následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predpokladala, za tieto okolnosti sa považuje predovšetkým vojna, protestné akcie, občianske vojny, opatrenia alebo zákazy štátnych orgánov, nedostatok energie alebo surovín, poruchy prevádzkovania predávajúceho atď... Okolnosti vylúčenia zodpovednosti majú za následok, že predávajúci nie je po dobu ich trvania v omeškaní s dodávkou tovaru a nezodpovedá za spôsobené škody v dôsledku týchto prekážok. Nárok na náhradu škody zo strany kupujúceho v týchto prípadoch neexistuje.

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím objednaného tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar, predávajúci je oprávnený odstúpiť už od uzatvorenej objednávky alebo zmluvy na ďalšiu dodávku tovaru alebo neakceptovať ďalšiu objednávku tovaru.

Ak kupujúci nedodržuje návod na použitie tovaru, predovšetkým na čistenie a údržbu je predávajúci oprávnený zamietnuť prípadnú reklamáciu, alebo odstúpenie od zmluvy. Rovnako sa to týka, načúvacích prístrojov a tovaru, ktorý je priamo v kontakte s ušnicou a zvukovodom kupujúceho, kde predajca odporúča okrem hygieny  ucha aj pravidelné návštevu odborného lekára ORL za účelom vyčistenia zvukovodu od ušného mazu.

9. Spätné zásielky

Ostatné spätné zásielky budú prijímané len v prípade oprávnenej reklamácie či predchádzajúceho súhlasu predávajúceho. Zásielky zaslané kupujúcim na dobierku, nebudú preberané.

Pri opakovanom zaslaní spätnej zásielky, kedy dôvodom vrátenia bude neopodstatnené odmietnutie prevziať zásielku kupujúcim, bude mu, v prípade opakovaného zaslania tovaru, zarátane dvojnásobné poštovné.

10. Náhrada škôd

Predávajúci škodu spôsobenú chybou tovaru vybavuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v úvode týchto obchodných podmienok.

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, s ktorými firma Audioprotetika Dunaj, s r.o  prichádza do styku sú :

 • meno a priezvisko zákazníka
 • adresa zákazníka
 • telefonický kontakt zákazníka
 • mailová adresa zákazníka
 • rodné číslo zákazníka
 • dátum narodenia
 • telefónny kontakt

Predajca tieto poskytnuté osobné údaje zákazníkov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky s tovarom a poisťovni za účelom poistenia tovaru.

Osobné údaje sa poskytujú tretej osobe v prípade:

 1. poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Predajca zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenie zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

Prijatím obchodných podmienok zákazník prejavuje súhlas s takýmto spracovaním

V Bratislave dňa 1.7.2015

Kontakty

AUDIOPROTETIKA DUNAJ, s.r.o.
Račianska 77/D
831 02 Bratislava

Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256
Mobil: 0902604047
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čítaj viac