Reklamačný poriadok

Audioprotetika Dunaj, s.r.o. – výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok

Sídlo: Čachtická 8, 831 06 Bratislava
Obchodný register okr. súdu BA III: vložka 38594/B
IČO: 35968281
IČO DPH: SK2022105547
Bankové spojenie: 2627078150/1100
IBAN:SK 07 1100 0000 0026 2707 8150

V súlade s ustanoveniami:

 • Zákona o ochrane spotrebiteľov č.250/2007 Z. z. a zákon č.102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 106/2014 v znení neskorších predpisov,
 • Obchodného zákonníka č.40/1964 v znení neskorších predpisov a v súlade
 • zákona o priestupkoch č. 372/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Zákona o rozsahu o podmienkach úhrady liekov,  zdr. pomôcok a dietetických potravín  na základe verejného zdravotného poistenia  č.362/2011 Z. z v znení neskorších predpisov
 • Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,

vydáva spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o., so sídlom Čachtická 8, 831 06 Bratislava tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby audioprotetických zdravotníckych pomôcok a kompenzačných pomôcok vrátane ich príslušenstva, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili  spotrebitelia, pacienti, resp. iní kupujúci v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo im boli vydané (ďalej pre uvedené prípady len ako “klienti”) vo výdajni audioprotetických zdravotníckych pomôcok spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o.

Reklamačný poriadok určuje miesto, kde si môže klient uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie chyby, ktorá sa na audioprotetických zdravotníckych pomôckach a  kompenzačných pomôckach vrátane   príslušenstva vyskytla po jej prevzatí v záručnej dobe a ďalšie práva a povinnosti spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  a klienta v súvislosti s reklamáciou audioprotetických zdravotníckych pomôcok a kompenzačných  pomôcok .

Článok 2

Podľa tohto reklamačného poriadku postupuje klient, obchodná spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  jej predajné miesto, ktorými je výdajňa audioprotetických  zdravotníckych pomôcok (ďalej len ako „predajné miesto“ alebo „výdajňa“) pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za chyby audioprotetických zdravotníckych pomôcok a kompenzačných pomôcok vrátane príslušenstva, ktoré klienti nadobudli kúpou od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o., ako predávajúceho, alebo poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní chyby, ktorá sa vyskytla na audioprotetickej zdravotníckej pomôcke alebo kompenzačnej   pomôcke vrátane   príslušenstva po ich prevzatí v záručnej dobe.

Článok 3

Vymedzenie niektorých pojmov

Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:

 1. Audioprotetika Dunaj, s.r.o., predávajúci a poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vo Výdajni audioprotetických zdravotníckych pomôcok.
 2. klientom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov zakúpila alebo prevzala na základe Poukazu na zdravotnícku pomôcku (v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo zakúpila kompenzačnú pomôcku, vrátane  jej príslušenstva od  spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o  pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 3. za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo k audioprotetickej zdravotníckej pomôcke, ktoré je špecificky určené na použitie spolu s audioprotetickou zdravotníckou pomôckou. Kúpou zdravotníckej pomôcky sa rozumie tiež jej nadobudnutie do vlastníctva kupujúceho v rámci poskytnutia lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výdajni  audioprotetických zdravotníckych pomôcok Audioprotetika Dunaj, s.r.o.
 4. za kompenzačnú pomôcku sa považuje aj príslušenstvo ku kompenzačnej pomôcke, ktoré je špecificky určené na použitie spolu s kompenzačnou pomôckou. Kúpou kompenzačnej pomôcky sa rozumie tiež jej nadobudnutie do vlastníctva kupujúceho v rámci Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia č.447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrenia č. 7/2009  MPSVaR  vo výdajni  audioprotetických zdravotníckych pomôcok Audioprotetika Dunaj, s.r.o.
 5. záručnou opravou – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, ktorú poskytla na audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo na kompenzačnú pomôcku, vrátane  ich príslušenstva, v záručnom liste výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.
 6. miestom na uplatnenie reklamácie – predajné miesto resp. výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o., na ktorom je klient oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu chyby vyskytnutej sa na audioprotetickej zdravotníckej pomôcke alebo kompenzačnej pomôcke v rámci záručnej doby podľa tohto reklamačného poriadku,
 7. reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za chyby zdravotníckej pomôcky,
 8. vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  ich príslušenstva; výmenou audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  jej  príslušenstva; vrátením kúpnej ceny audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  jej príslušenstva; vyplatením primeranej zľavy z ceny audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky vrátane  jej príslušenstva; písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie, alebo  odoslaním zaevidovanej  SMS  správy.
 9. odborným posúdením – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko vydané autorizovanou notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných oprav (autorizovaným servisom ako “určená osoba“),
 10. výmenou audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  jej príslušenstva, za tovar rovnakej značky a typu; v prípade, ak spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. už nemá v ponuke zdravotnícku alebo kompenzačnú pomôcku rovnakej značky a typu, alebo klient s výmenou audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, alebo jej príslušenstva rovnakej značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku 15 bod 3 a 4 tohto reklamačného poriadku.

Článok 4

Zodpovednosť predávajúceho

1. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. zodpovedá klientovi za to, že audioprotetická zdravotnícka pomôcka alebo kompenzačná pomôcka, vrátane  jej príslušenstva:

 1. má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a jej používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,
 2. zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
 3. je bez chyby.

Článok 5

Právo klienta na reklamáciu

1. Klient má právo na reklamáciu chyby zistenej na ním nadobudnutej audioprotetickej zdravotníckej pomôcke alebo kompenzačnej pomôcke, vrátane jej príslušenstva. Toto právo klienta sa však nevzťahuje na chyby zdravotníckej pomôcky a kompenzačnej pomôcky, za ktorú Audioprotetika Dunaj, s.r.o. nezodpovedá.

2. Chybu musí klient vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

3. Ak klient neuplatní v spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. svoje právo na reklamáciu nadobudnutej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, v záručnej dobe, na toto jeho právo v spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. po uplynutí jej záručnej doby, sa nebude prihliadať.  

4. Predajné miesto resp. výdajňa predávajúceho, na ktorej klient uplatnil právo zo zodpovednosti spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. za reklamovanú chybu audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky,  vrátane jej príslušenstva, je povinné vydať klientovi doklad potvrdzujúci uplatnenie jeho reklamácie.

5. Doklad podľa bodu 5 tohto článku musí byť vydaný klientovi už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak sa reklamácii nemôže vyhovieť na mieste ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii klienta. Podrobnosti obsahu dokladu o uplatnení reklamácie sú upravené v článku 14 reklamačného poriadku.

6. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. je povinná vydať klientovi písomný doklad o   vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Článok 6

Zodpovednosť za chyby

1. Audioprotetika Dunaj, s.r.o.. zodpovedá klientovi za chyby ním nadobudnutej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, ktoré:

 1. existovali pri jej prevzatí klientom,
 2. sa vyskytli po jej prevzatí klientom v priebehu záručnej doby, ktorú na ňu poskytol klientovi priamo ich výrobca vo svojom záručnom liste, ak bol tento záručný list alebo záručná doba v ňom uvedená výslovne potvrdená spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o. .

2. Audioprotetika Dunaj, s.r.o. nezodpovedá klientovi za chyby ním nadobudnutej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, z dôvodov ustanovených v článku 7 a taktiež v týchto prípadoch:

 1. ak chyby vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré klient uplatnil až po jej uplynutí,
 2. ak klient nepreukáže záručným listom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaná zdravotnícka pomôcka,  vrátane jej príslušenstva, bola nadobudnutá od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. a že neuplynula poskytnutá záručná doba.

Článok 7

Výluky zo zodpovednosti za chyby

Záruka sa nevzťahuje na chyby audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky , ktoré po jej prevzatí:

 1. spôsobil klient alebo tretia osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením,
 2. vznikli nesprávnym spôsobom používania , nedovoleným používaním na iné účely na aké je určená svojim charakterom alebo jej používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca Audioprotetika Dunaj, s.r.o. nepovoľuje alebo neodporúča,
 3. vznikli v dôsledku:
  1. svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v iných ako spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o. v záručnom liste určených, alebo klientovi iným preukázateľným spôsobom oznámených,
  2. iných zrejmých neodborných zásahov do audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, akýmkoľvek iným zaobchádzaním, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre klienta alebo, ak chyby boli spôsobené nesprávnym skladovaním, používaním alebo uložením audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, vo vlhkom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
  3. hrubého alebo nešetrného zaobchádzania,
  4. vniknutia cudzích látok do audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva,
  5. bežného opotrebovania (napr. opotrebované akumulátory v kompenzačných pomôckach, gumené a silikónové časti zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, vrátane ich príslušenstva),
 4. v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode výrobcu audioprotetických zdravotníckych pomôcok alebo kompenzačných pomôcok.

Článok 8

Záručné doby a záručný list

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, klientom a pokiaľ spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. v záručnom liste k audioprotetickej zdravotníckej pomôcke alebo ku kompenzačnej pomôcke, vrátane jej príslušenstva, prípadne v inom rovnocennom doklade výslovne neposkytla klientovi inú záručnú dobu, je záručná doba na zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane jej príslušenstva, dvadsaťštyri mesiacov.

2. Záručný list obsahuje obchodné meno spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o., jej sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

4. Pri výmene reklamovanej zdravotníckej pomôcky za novú audioprotetickú  zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane jej príslušenstva, začne plynúť od jej prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorej časti alebo príslušenstva, či doplňujúceho vybavenia reklamovanej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej  pomôcky sa považuje za opravu pomôcky.

5. Do záručnej doby sa nezapočítava doba medzi dňom, kedy klient uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za chyby a dňom, od ktorého si bol klient povinný po skončení reklamačného konania audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku , vrátane jej príslušenstva  resp. jej príslušenstvo či doplňujúce vybavenie prevziať.

6. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na spotrebný tovar ako sú batérie, akumulátory, náušniky,  univerzálne ušné koncovky atď.

Článok 9

Miesto na uplatnenie reklamácie

1. Klient je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu chyby audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, predovšetkým na tom predajnom mieste,  na ktorom ju prevzal.

2. Pokiaľ klient svoje právo nemôže uplatniť na mieste podľa predchádzajúceho bodu, je oprávnený svoju reklamáciu chyby pomôcky uplatniť zaslaním pomôcky do sídla  spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o..

Článok 10

Osoby oprávnené na prijímanie reklamácií

1. Reklamáciu klienta v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku, prijíma a vybavuje vedúci predajného miesta, resp. výdajne, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií klientov (ďalej len “osoba poverená na vybavovanie reklamácie”).

2. Klient má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste, resp. výdajni bola prítomná počas ich prevádzkovej doby osoba poverená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

Článok 11

Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Klient má právo, ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti  alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu zdravotníckej pomôcky, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Pri splnení podmienky uvedenej v bode 1, za predpokladu, že klient uplatní reklamáciu riadnym spôsobom a doloží ju potrebnými dokladmi a reklamovanú audioprotetickú zdravotníckou pomôckou alebo kompenzačnú pomôcku vrátane jej príslušenstva , má právo na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Lehota na vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil klient tým, že ani na výzvu spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. nepredložil reklamovaný tovar alebo potrebné podklady pre vybavenie reklamácie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal klient.

4. Ak klient reklamáciu zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od jej nadobudnutia, môže spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od klienta vyžadovať úhradu nákladov na odborne posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5. Ak klient reklamáciu audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane jej príslušenstva, uplatnil po dvanástich mesiacoch od jej nadobudnutia a spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže klient zaslať reklamovanú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva,  na odborné posúdenie. Ak je reklamovaná audioprotetická zdravotnícka pomôcka alebo kompenzačná pomôcka, vrátane príslušenstva,  zaslaná na odborné  posúdenie určenej osobe (t.j. autorizovanému servisu), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložene náklady, znáša Audioprotetika Dunaj, s.r.o. bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  za chybu  môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  je povinná klientovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 12

Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu klienta v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle článku 11 bod 3 alebo, ak sa reklamácia nevybaví do tejto lehoty, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. povinná po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto reklamačného poriadku tak, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje podľa zákona č.102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov § 1 ods.2, ktorých predmetov je:

 1. poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Rozhodnutie Úradu práce, soc. vecí a rodiny,
 2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - Poukaz na zdravotnícku pomôcku a zdravotnícku potrebu.
 3. odstúpenie od zmluvy neplatí aj v prípade   individuálne zhotovenej pomôcky ako je IUK (individuálna ušná koncovka),  zvukovodový načúvací prístroj( šálka na mieru) – viď Zákon 102/2014 Z. z. § 7,ods.6 písmeno c.

Článok 13

Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

1. Svoje právo na reklamáciu chyby audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva,  uplatní klient predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra) a spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o. potvrdeného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o., z ktorých je nepochybne zrejmé, že reklamovaná audioprotetická zdravotnícka pomôcka alebo kompenzačná pomôcka, vrátane  príslušenstva,  bola zakúpená v  spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  a že záručná doba poskytnutá spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  ešte neuplynula.

2. Klient je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu chyby audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva,  predložiť spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, aj kompletnú reklamovanú audioprotetickú zdravotnícku, kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva.

3. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  podľa konkrétnych okolností prípadu neuzná reklamáciu, ktorú klient:

 1. uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby alebo ak zistenie podmienky dodržania záručnej doby z dôvodov na strane klienta nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný pri uplatňovaní reklamácie klienta podľa predchádzajúcich bodov tohto článku alebo iný hodnoverný doklad vystavený spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo ňou potvrdený, ktorý by nepochybne potvrdzoval, že reklamovaná audioprotetická zdravotnícka pomôcka alebo kompenzačná pomôcka, vrátane  príslušenstva,  bola zakúpená od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo tieto skutočnosti nepreukázal klient iným hodnoverným spôsobom,
 2. v prípadoch, v ktorých klient predloží spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. ním reklamovanú audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva,  bez niektorej jeho chýbajúcej súčasti,
 3. ak ide o chyby, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  klientovi nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

4. Ak klient uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť klienta o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z práv klient uplatňuje, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách podľa článku 11. reklamačného poriadku.

Článok 14

1. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  je povinná s klientom spísať záznam o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že reklamáciu nemôže uznať. V prípadoch, v ktorých pôjde o reklamáciu chyby, ktorú je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. spôsobilá vybaviť ihneď pri jej uplatnení a na mieste, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  povinná o tom spísať iba stručný záznam v podobe Zálohového listu na opravu tovaru.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. v zázname o reklamácii povinná vždy uviesť, popri vyplnení všetkých jeho základných náležitosti vzťahujúcich sa na klienta a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobne číslo, deň uplatnenia reklamácie) a popise chyby uvádzanej klientom, tiež v akom mechanickom a fyzickom stave sa audioprotetická zdravotnícka pomôcka alebo kompenzačná pomôcka, vrátane  príslušenstva,  od klienta preberá; či na nej nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť a či s nim preberá zároveň aj jej príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a počet).

3. Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. je povinná vydať druhopis záznamu klientovi ako potvrdenie o tom, kedy právo na reklamáciu uplatnil. Klient je povinný v dobe určenej spoločnosťou Audioprotetika Dunaj, s.r.o reklamovanú audioprotetickú zdravotnícku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva, prevziať od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. a potvrdiť mu svojim podpisom, v akom stave a rozsahu ju od neho prevzal a deň jeho prevzatia.

Spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. najneskôr 14 dní po vybavení reklamácie poskytnúť klientovi kópiu odborného posúdenia predmetnej reklamácie.

Článok 15

1. Ak spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  prešetrením zistí, že reklamácia sa podala klientovi včas, v určenej záručnej dobe a že klientom reklamovaná chyby je chybou, za ktorú zodpovedá spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. má klient právo, ak ide o

 1. odstrániteľné chyby:
  1. aby takáto chyba bola bezplatne, včas a riadne odstránená a spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  je povinná odstrániť takúto chybu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v lehote 30 dní;
  2. klient môže požadovať, aby mu reklamovanú zdravotnícku pomôcku, kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva,  spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  namiesto odstránenia chyby vymenila a ak sa chyba týka len niektorej jej súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho chybná súčasť, ak tým spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva  alebo závažnosť chyby;
  3. spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva,   za novú, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. neodstrániteľné chyby:
  1. na výmenu ním reklamovanej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva,  alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak chybu nemožno odstrániť a táto chyba bráni riadnemu užívaniu audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva,  ako keby bola bez chyby, pokiaľ zároveň klient vráti spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  predmetnú reklamovanú pomôcku,
  2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovanej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva,  ktorú klient zaplatil, ak má síce neodstrániteľnú chybu, avšak táto chyba nebráni klientovi v jej riadnom užívaní,
 3. pri opakujúcich sa chybách alebo väčšom počte chýb má klient právo na výmenu reklamovanej audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky,  vrátane  príslušenstva,  alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie kúpnej ceny, ktorú za audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva,   zaplatil a to aj v prípadoch, keď jej chyba sa dá odstrániť, avšak klient nemôže audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet chýb, ktoré sa na ňom súčasne vyskytli (za väčší počet chýb sa považujú minimálne 3 samostatné chyby, pričom každá z chýb bráni v riadnom užívaní veci; v oboch prípadoch pod podmienkou, že klient spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  vráti chybnú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva;

2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie chyby audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva, vznikne klientovi právo na jej výmenu, spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. ju vymení za novú audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva,  rovnakej značky a typu.

3. Ak spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  nemá k dispozícii na výmenu audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva, rovnakej značky a typu, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. povinná vrátiť klientovi kúpnu cenu, pod podmienkou, že klient odstúpi od kúpnej zmluvy a vráti chybnú audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú, vrátane príslušenstva, spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. .

4. Pokiaľ klient nebude súhlasiť s výmenou reklamovanej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva, za novú pomôcku rovnakej značky, typu a ceny, spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  vráti klientovi kúpnu cenu, ak klient odstúpi od zmluvy a zároveň vráti spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  reklamovanú zdravotnícku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva.

Článok 16

1. Pokiaľ klientovi v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku vrátane príslušenstva,  od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo ho spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. v súlade s ustanoveniami reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie audioprotetickej zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky vrátane príslušenstva,   vyzve, je klient povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku reklamovaný tovar od spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. na príslušnom predajnom mieste resp. vo výdajni po výzve spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. prevziať.

2. Pokiaľ klient neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva ani do 15-tich dní odo dňa, kedy mu vznikla povinnosť prevziať predmetnú pomôcku odo dňa doručenia, považuje sa neprevzatá pomôcka za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení§ 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. a klienta tykajúce sa predmetnej pomôcky sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. V prípade, že klient neprevezme zdravotnícku pomôcku, kompenzačnú pomôcku, vrátane  príslušenstva, v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o. oprávnená klientovi účtovať za uloženie zdravotníckej pomôcky alebo kompenzačnej pomôcky, vrátane príslušenstva,   sumu 1 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že klient neprevezme predmetnú pomôcku ani v lehote do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto článku, je spoločnosť Audioprotetika Dunaj, s.r.o.  oprávnená v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet klienta audioprotetickú zdravotnícku pomôcku alebo kompenzačnú pomôcku, vrátane príslušenstva, vhodným spôsobom predať a kúpnu cenu započítať s neuhradenou sumou za uloženie v zmysle tohto bodu.

Článok 17

Odstúpenie od zmluvy

1.Právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje podľa zákona č.102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov § 1 ods.2, ktorých predmetov je:

 1. poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Rozhodnutie Úradu práce, soc. vecí a rodiny,
 2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - Poukaz na zdravotnícku pomôcku a zdravotnícku potrebu.
 3. odstúpenie od zmluvy neplatí aj v prípade   individuálne zhotovenej pomôcky ako je IUK (individuálna ušná koncovka),  zvukovodový načúvací prístroj( šálka na mieru) – viď Zákon 102/2014 Z. z. § 7,ods.6 písmeno c.

2.Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní odo dňa predaja audioprotetickej zdravotníckej pomôcky, kompenzačnej pomôcky, vrátane  príslušenstva. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje vyhlásením t.j. listom, e-mailom, faxom alebo osobne vo výdajni na vzorovom tlačive. Lehota odstúpenia od zmluvy je zachovaná ak sa oznámení o odstúpení od zmluvy zašle pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú vrátené kupujúcemu všetky platby ako aj náklady za doručení tovaru. Podmienkou odstúpení od zmluvy je vrátenie tovaru spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o.. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aká bola použitá  pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. Tovar môže byť zaslaný späť poštou (nie na dobierku/dobierky neprijímame) alebo osobne donesený do sídla spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. najneskôr  do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3. Odstúpenie od zmluvy na základe čl.15 ods.1 písmeno ba,ods.3, v lehote 14 dní odo dňa ukončenia reklamácie. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje vyhlásením t.j. listom, e-mailom, faxom alebo osobne vo výdajni na vzorovom tlačive. Lehota odstúpenia od zmluvy je zachovaná ak sa oznámení o odstúpení od zmluvy zašle pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od  zmluvy budú vrátené kupujúcemu všetky platby ako aj náklady za doručení tovaru. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aká bola použitá  pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. Tovar môže byť zaslaný späť poštou (nie na dobierku/dobierky neprijímame) alebo osobne donesený do sídla spoločnosti Audioprotetika Dunaj, s.r.o. najneskôr ho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Článok 18

Poverené osoby na prijatie reklamácie

Zabezpečuje pracovník prvého kontaktu a obchodný zástupca.

Článok 19

Autorizovaný servis

Panter, s.r.o.
Sídlo: Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4
Tel. 00420 241 040 940, fax: 00420 241 445 020, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sluchadlová akustika, s.r.o.
Sídlo: Prokopových 3, 15800 Praha 5 – Jinonice
Tel. 00420 224 941 641, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Článok 20

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.7.2015.

Kontakty

AUDIOPROTETIKA DUNAJ, s.r.o.
Račianska 77/D
831 02 Bratislava

Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256
Mobil: 0902604047
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čítaj viac